W sobotę 30 mają 2020 roku w budynku należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Artur Kwapiński który to w głosowaniu stał się przewodniczącym zebrania, sekretarzem WZ wybrało Daniela Mazura. Na samym początku sprawdzono kworum, powołano komisję skrutacyjno-wyborcza i szybko rozpoczęto realizację kolejnych punktów z porządku obrad.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Członków Stowarzyszenia: Iwony Nastaj, Mieczysława Turskiego i Ryszarda Bałabucha.
Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne, głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej popierając udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Realizując kolejne punkty WZ doszło do głosowania nad wyborem nowego Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, WZ w głosowaniu tajnym jednogłośnie zdecydowało że Artur Kwapiński będzie piastował swoją funkcję kolej a kadencję. Zgodnie z Ordynacja Wyborczą WZ przystąpiło do wyboru i do głosowania pozostałych Członków Zarządu a następnie Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowań do Zarządu weszli: Beata Józefczak, Ewa Lalak, Roman Chwedorowicz, Edward Księżniak, Daniel Mazur, Jerzy Stępień oraz Patryk Pietrasiak, zaś do Komisji Rewizyjnej: Ignacy Czeżyk, Zdzisław Urbanek i Kamil Zieliński. Za pracę w Zarządzie podziękowaliśmy wiceprezes Halinie Soleckiej i sekretarz Hannie Wenerskiej które nie kandydowały na ponowna kadencję. WZ w drodze uchwały na wniosek ustępującego Zarządu Pani Hannie Pawłowskiej nadało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”. Nowy Zarząd zostanie ukonstytuowany przez Prezesa na najbliższym posiedzeniu Zarządu.