Fundacja "Obok Nas"

Fundacja ma na celu prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, środowiska społecznego, w szczególności na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców, budowanie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez promowanie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i organi­za­cji pozarządowych oraz zbliżania narodów i państw Europy.